DE ANBI status is momenteel nog in aanvraag (mei 2021)

De officiële naam van de stichting is: Stichting Veteranen Deventer (hierna: SVD). De stichting is opgericht op 15 januari 2019. Hieronder enkele belangrijke gegevens.

KvK-nummer:73700908
Bankrekening:NL96RABO0337428735
RSIN nummer:859633263
  
URL:www.stichtingveteranendeventer.nl
Email:info@stichtingveteranendeventer.nl
Postadres:Hamersstraat 2, 7425 BG Deventer
Doelstelling

1. Doel van de stichting

 • Het samenbrengen van en faciliteren van ontmoetingen tussen militairen, actief, ex-militairen, jonge en oude veteranen en hun thuisfront in de gemeente Deventer e.o. En het creëren van verbinding tussen personen van de doelgroep;
 • Het opkomen voor de belangen van de onder sub a. omschreven doelgroep en het mede richting geven aan het gevoerde veteranenbeleid van de gemeente Deventer en als zodanig fungeren van een volwaardige gesprekspartner en klankbord richting de gemeente;
 • Al hetgeen in de ruimste zin met de voormelde doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
   

2. Hoe tracht de stichting haar doel tracht haar doel onder meer te verwezenlijken

 • Het creëren van een vaste ontmoetingsplek voor de onder sub a. van lid 1 omschreven doelgroep en andere geïnteresseerden en belanghebbenden waarbij in een harmonieuze en vertrouwelijke setting ervaringen en/of kennis kan worden gedeeld;
 • Het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, seminars en evenementen;
 • Het samenwerken en in contact treden met gemeente Deventer, strategische partnerorganisaties en andere betrokken instellingen en organisaties.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk

 • Vermogen Artikel 3.

  1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

  a. Inkomsten vanuit de door de stichting geïnitieerde activiteiten;

  b. Subsidies en donaties; 

  c. Schenkingen, erfstellingen en legaten; 

  d. Alle andere verkrijgingen en baten.

         2. Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur

Het statutaire bestuur van SVD

 • Niels van Bockel (voorzitter)
 • Vacant (secretaris)
 • Robert Lassche (penningmeester)
 • Wouter Kleinbussink (bestuurder)
 • Sabine Kipperman (bestuurder)
Schenken en ANBI

SVD is geregistreerd als ANBI. U kunt SVD op een fiscaal gunstige manier steunen: met voordeel voor zowel de stichting als voor uzelf. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://anbi.nl/belastingvoordeel.

Beleidsplan

Het meest actuele beleidsplan, opgesteld door het bestuur, kunt u hier opvragen.

Activiteiten

Donateurs en geïnteresseerden worden via Facebook en/of  e-mail geïnformeerd over de meest actuele gebeurtenissen en over de gesteunde projecten.

SVD heeft met de door haar ontvangen donateursgelden conform haar statutaire doelstelling een groot aantal lokale evenementen en projecten gesteund en geïnitieerd. Voor een totaalbeeld van de verstrekte subsidies verwijzen wij u naar ons projectarchief op de website.

Balans van baten en lasten

Het meest actuele financiële jaarverslag kunt u hier opvragen.